top of page

Polityka prywatności strony internetowej wnmw.pl
 

Informacja w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”), niniejszym informuję Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Marię Wojtecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wycena Nieruchomości Maria Wojtecka oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Wojtecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wycena Nieruchomości Maria Wojtecka z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowej 6/12 lok. 41, 90 – 031 Łódź, dalej: „Administrator”.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z Administratorem pisemnie, pod wyżej wskazanym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wycena@wnmw.pl 

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 • wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 32 ust. 1, art. 86 ust. 1 , art. 88 ust. 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości;

 • ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń w razie poniesienia przez Administratora szkody lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:

 • zawarcia i realizacji umowy – do czasu realizacji, rozwiązania albo wygaśnięcia umowy,

 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – dane osobowe zawarte w dokumentacji finansowo-księgowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, natomiast w razie dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – do prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości oraz jest konieczne do wystawienia faktury VAT. Z powyższych względów niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację przedmiotowej umowy oraz wykonanie obowiązku podatkowego.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia.

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dodatkowe informacje

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

bottom of page